OEM / ODM FACILITIES

Drink (Palm-sized pouch)

OEM / ODM FACILITIES

파우치 충진기
파우치 충진기 자세히 보기 >

Drink (Palm-sized pouch)


◉ 설비 설명
4면 접착식 폴리프로필렌 파우치에 충전
◉ 생산 능력
60,000 bags/day
◉ 충전 용량
50 mL to 100 mL

◉ 제조 가능한 제형

홍삼음료, 과즙음료 등


생산 가능 제품 유형


파우치 충진기


◉ 설비 설명
4면 접착식 폴리프로필렌 파우치에 충전
◉ 생산 능력
60,000포/일
◉ 충전 용량
50 mL ~ 100 mL
◉ 제조 가능한 제형
홍삼음료, 과즙음료 등


생산 가능한 유형


KG Lab Co., Ltd. 

CEO  I  Ok-Hee, Roh
Location  I  Gyeonggang-ro 3275, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea     Tel  I  031-774-3417    Fax  I  031-774-4209 

Business Registration Number  I 132-81-21183
COPYRIGHT (C) 2008-2020 KG Lab Co., Ltd ALL RIGHTS RESERVED

케이지랩 주식회사

대표이사_노옥희

주 소_경기도 양평군 용문면 경강로 3275 
전 화_031-774-3417   팩 스_031-774-4209

사업자등록번호_132-81-21183

COPYRIGHT (C) 2008-2020 케이지랩 주식회사 ALL RIGHTS RESERVED